Har du blivit avskedad?

Det händer ofta att arbetsgivare avskedar anställda av skäl som i lagens mening inte är giltiga. Vi på RiVe Juridiska Byrå hjälper anställda som fått sparken!

Avsked kan gå till på många olika sätt, att du stängs av från arbetsplatsen, får muntligen besked att du fått sparken, får ett brev om Avsked på posten, Blir hemskickad framför dina arbetskamrater med besked om att du är avskedad… och ibland räknas även din egen uppsägning som en uppsägning från arbetsgivarens sida, (exempelvis kan det vara så om din egen uppsägning varit framprovocerad av arbetsgivaren).

Om arbetsgivaren inte haft laga skäl för avskedandet (anställningsskyddslagen 18, 19, 30, 38, 39 §§) och avskedandet dessutom är gjort när inte ens saklig grund för uppsägning finns – då är kränkningen så omfattande så att vi brukar rekommendera en att rikta anspråk om skadestånd mot arbetsgivaren. (Du kan läsa mer om skadestånd längre ned på sidan).

Om du inte är medlem i facket eller inte fått den hjälp som behövs så kan vi gratis bedöma ditt ärende, om vi på RiVe Juridiska Byrå bedömer att grund finns till att ifrågasätta avskedandet/uppsägningen eller om möjlighet att kräva skadestånd finns så framför vi det för dig, för kontakt och en kostnadsfri bedömning klicka här.

(Om Uppsägning kan du läsa längre ner på sidan)Skadestånd

Riktar man anspråk mot arbetsgivaren brukar man yrka på både allmänt och ekonomiskt skadestånd!

Det allmänna skadeståndsyrkandet brukar i lägen där anställda avskedats när inte ens saklig grund för uppsägning finns att landa på 150 000 kr -175 000 kr och det Ekonomiska skadeståndet kommer att landa på det belopp som motsvarar din ekonomiska skada.

Ett Exempel: Du har varit anställd i 2 år, om vissa moment då är uppfyllda är det ofta brukligt att yrka på 16 x månadslöner + det allmänna skadeståndet som beskrivs ovan. Man kan enligt Anställningsskyddslagen yrka ekonomiskt skadestånd med ett belopp upp till 32 månadslöner beroende på din anställningstid.(anställningsskyddslagen 38-39 §§).

Det ligger på arbetsgivaren att bevisa att han haft skäl att avskeda dig, och kraven för att ett skäl skal vara giltigt ligger mycket högt. Du skall ha grovt åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren. (anställningsskyddslagen 18 §).  Dessa tvister löses därför nästan alltid utanför domstol.

Vår uppfattning är att många anställda inte vet vad de skall göra efter ett avsked/uppsägning och därför inte gör något… men det är vår erfarenhet att avsked oerhört ofta saknar laga grund. Det som är viktigt att komma i håg är att vissa preskriptionstider finns efter ett avsked eller uppsägning, (anställningsskyddslagen 40-41 §§). Det lönar sig därför oftast att vara snabb. Vi påstår nog att det oftast lönar sig att låta en jurist bedöma ärendet. I det fall du är full-medlem i facket så kan du även kontakta dem, kom dock ihåg att fackliga förtroendemän oftast är lekmän.


Har du blivit uppsagd?

(Eller var det i lagens mening avskedad du blev?) Eller kanske en sk fingerad arbetsbrist? Uppsagd på grund av personliga skäl? Uppsagd på grund av arbetsbrist?
Vi har sett att det ofta används svepskäl för att arbetsgivaren vill bli av med en viss anställd eller dylikt. Ofta står det i uppsägningsbeskedet att du är uppsagd på grund av arbetsbrist när grunden i verkligheten är en annan, detta heter då Fingerad arbetsbrist. Om man skulle bli uppsagd på grund av personliga skäl så kan det även då vara värt att ta reda på vad som gäller, det ställs nämligen mycket höga krav på arbetsgivaren vid sådan uppsägning och ofta sägs anställda upp utan att saklig grund finns.


”Riktig” Arbetsbrist

Om det dock faktisk skulle föreligge ”riktig” arbetsbrist så skall i så fall arbetsgivaren följa regler om Turordning. (Anställningsskyddslagen 22 §). Anciennitetsprincipen innebär i kort ”Sist in först ut”.. Många arbetsgivare fuskar dock med detta och ådrar sig då skadeståndsansvar.

Om du tror att arbetsgivarens egentliga anledning till att säga upp dig är en annan än den som står i beskedet eller om du tror arbetsgivaren har brutit mot Turordningsreglerna bör du kontakta en Jurist, eller facket om du är full-medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är skadeståndsskyldig om han bryter mot Anställningsskyddslagen. (Du kan läsa mer om att kräva skadestånd längre upp på sidan)


Behöver du hjälp?

Om du inte är medlem i facket eller inte fått den hjälp som behövs så kan vi gratis bedöma ditt ärende, om vi på RiVe Juridiska Byrå bedömer att grund finns till att ifrågasätta avskedandet/uppsägningen eller om möjlighet att kräva skadestånd från arbetsgivaren finns så framför vi det för dig, för kontakt och en kostnadsfri bedömning klicka här.